Reglement Nieuwjaarsduik Arnhem

Nieuwjaarsduik Arnhem is ingeschreven bij K.v.K. te Arnhem onder nummer: 61377600.
Nieuwjaarsduik Arnhem is onderdeel van Runiversity; gespecialiseerd in Functional Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training en sport- /bewegingsactiviteiten voor volwassenen.

Artikel 1. Begrippen
Organisatie: Nieuwjaarsduik Arnhem

Deelnemer: een persoon met een minimum leeftijd van 12 jaar die zich zodanig voor het evenement - de Nieuwjaarsduik te Arnhem -  heeft aangemeld waarbij vooraf of op de dag van het evenement het inschrijfgeld volledig is betaald. Deelname voor personen jonger dan 12 jaar kunnen uitsluitend onder toezicht van een volwassen begeleider geschieden.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op gestelde voorwaarden, waarin de deelnemer en organisator schriftelijk of mondeling overeenkomen dat Nieuwjaarsduik Arnhem de afgesproken (sport)activiteiten zal verzorgen voor de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Dit reglement is van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Nieuwjaarsduik Arnhem voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Nieuwjaarsduik Arnhem geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen

De deelnemer verklaart door betaling van het inschrijfgeld kennis te hebben genomen van dit reglement en is daarmee akkoord gegaan.

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht
Op Nieuwjaarsduik Arnhem rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Nieuwjaarsduik Arnhem bepaald. Nieuwjaarsduik Arnhem voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Nieuwjaarsduik Arnhem kan het niet toestaan om tijdens het evenement met huisdieren (hoe goed getraind ook) het water in te gaan.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
Elke deelnemer is verplicht:
- zelf zorg te dragen voor geschikt zwemkleding, schoeisel, badhanddoek en droge kleding;
- uiterlijk 1130u aanwezig te zijn op het evenemententerrein;
- instructies door, of uit naam van de organisatie en/of hulpdiensten tijdens het evenement ten alle tijde op te volgen.

Elke deelnemer:
- is zelf aansprakelijk voor eventuele letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die wordt ondervonden of veroorzaakt;
- dient Nieuwjaarsduik Arnhem te vrijwaren voor eventuele letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die wordt ondervonden of veroorzaakt;

Artikel 5. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van Nieuwjaarduik Arnhem zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Nieuwjaarsduik Arnhem aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Deelname aan de Nieuwjaarsduik Arnhem is daarom niet geschikt voor:
- mensen met hartklachten;
mensen met cara en chronische luchtwegproblemen;
- mensen met suikerziekte;
mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn;
- mensen die medicijnen gebruiken;
- mensen die verkouden zijn, griep of koorts hebben;
- mensen die onder behandeling zijn van een arts/therapeut;
kinderen jonger dan 12 jaar i.v.m. groter risico op onderkoeling.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid
Nieuwjaarsduik Arnhem dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en belooft zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Nieuwjaarsduik Arnhem is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. Nieuwjaarsduik Arnhem is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Nieuwjaarsduik Arnhem gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Nieuwjaarsduik Arnhem houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent Nieuwjaarsduik Arnhem te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 7. Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van onze materialen. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Nieuwjaarsduik Arnhem. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Nieuwjaarsduik Arnhem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Nieuwjaarsduik Arnhem die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Arnhem.

De organisatie behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Nieuwjaarsduik Arnhem is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Nieuwjaarsduik Arnhem voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Nieuwjaarsduik Arnhem. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Nieuwjaarsduik Arnhem. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Nieuwjaarsduik Arnhem zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Nieuwjaarsduik Arnhem ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Nieuwjaarsduik Arnhem zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 9. Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Nieuwjaarsduik Arnhem. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter van het arrondissement waar Nieuwjaarsduik Arnhem is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

TOP